การออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้ากำลัง Single Line Diagram, Load Schedule คำนวณดวงโคม คำนวณสายไฟ และ Circuit Breaker ตามมาตรฐาน วสท. ด้วยโปรแกรม PPCAD-EE

โปรแกรมออกแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม สามารถออกแบบ เขียนแบบไฟฟ้าภายในอาคาร Single Line Diagram แสงสว่าง ปลั๊กไฟ ระบบสายไฟ (bus) สามารถกำหนดชนิด และขนาดสายไฟ ได้เองพร้อมสร้างจุดเชื่อมสายไฟอัตโนมัติรวบรวม Load Schdule เพื่อทำ Balance Load และระบบ สื่อสาร ได้แก่ ระบบโทรศัพท์, ทีวี, กล้องวงจรปิด, สัญญาณเตือนภัย และ ระบบเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต
โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะทำเป็นโครงการ สามารถคำนวณจำนวนวัสดุ (BOQ) เชื่อมโยงกับโปรแกรม และสามารถเรียงหน้า แทรกหน้า ในโครงการ สั่งพิมพ์งานทั้ง หมดออกเป็นชุดในครั้งเดียว โปรแกรมเขียนไฟล์งานออกเป็นไฟล์ .dwg สามารถเปิดไฟล์ที่ มาจาก AutoCAD ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2006-ปัจจุบัน โดยคุณลักษณะของโปรแกรมสามารถทำงานได้เทียบเท่า AutoCAD 2011-2012 ในระบบ 2D
- ออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากโคม,หลอดไส้แบบติดพื้น, แบบลอย, ติดเสา
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากโคมฟลูออเสรเซนต์
- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
- ระบบสวิตซ์ และเต้ารับ
- ระบบสัญญาณเตือนภัย และรบบสื่อสาร
- ระบบโทรศัพท์ ทีวี และกล้องวงจรปิด
- ระบบเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต
- สร้างไดอะแกรมเส้นเดียว (Single line diagram)
- สัญลักษณ์ในการออกแบบ สำหรับบริภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อย, โคมที่พักอาศัย

รายละเอียดการอบรม

วันที่1

- วิธีการใช้โปรแกรม PPCAD-EE พื้นฐานที่จำเป็น / ทบทวนคำสั่งสร้าง Block ชนิดมี Attribute ด้วยโปรแกรม PPCAD-EE
- คำสั่งเขียนแบบ 2 มิติ พื้นฐานที่จำเป็น Osnap, Ortho, Snap, Layer, การตั้งค่า Font
- Workshop ทดลองสร้างและแก้ไข Block ชนิดมี Attribute
- วิธีใช้เครื่องมือเขียนแบบทั่วไปของโปรแกรม PPCAD-EE / วิธีใช้เมนู, ทูลบาร์ และ Project Manager
- วิธีเรียกคืนอินเตอร์เฟสของเมื่อหายไป / การทำตารางโหลด และการจัด Load Balance ของไฟฟ้า 3 เฟส
- วิธีการเขียนแบบจุดต่อไฟฟ้าแสงสว่าง / วิธีการเขียนแบบเต้าเสียบสวิตซ์
- การสร้างดวงโคมที่ไม่มีในโปรแกรม การกำหนด Load ของดวงโคม / การเขียนแบบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
- การทำตารางโหลดสำหรับโหลดเซ็นเตอร์ / ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ (Schematic Diagram)

วันที่ 2

- การวางระบบไฟฟ้า นอกสถานที่ และระบบสื่อสาร
- การเขียนแบบ Riser Diagram และข้อกำหนดป้องกันการรบกวนสัญญาณ
- การกำหนดขนาดสาย / อุปกรณ์ป้องกันจากแบบชนิด / กำลัง ของหลอดไฟฟ้า และมอเตอร์
- การเขียนแบบ Single Line Diagram (สัญลักษณ์ Ansi)
- รู้จักสัญลักษณ์ทั่วไป และการใช้งาน การทดลองนับจำนวนวัสดุ
- Workshop ระบบสื่อสาร / ระบบโทรศัพท์ / ระบบสายอากาศโทรทัศน์
- ระบบกล้องวงจรปิด / ระบบสายเน็ตเวิร์ค / ความปลอดภัยเช่นกล่อง CCTV